‘ภูเก็ตโมเดล’ ต้นแบบฮู-ซี สร้างความปลอดภัยทางถนน

ไม่ใช่เรื่องน่ายินดี เมื่อไทยติดท็อปเท็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมากที่สุดในโลก โดยในปี 2559 คนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนน 22,356 คน เฉลี่ย 62 คนต่อวัน คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 34.4 คนต่อแสนประชากร โดย 3 ใน 4 ของผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย และกลุ่มอายุ 15-29 ปี มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุด

ที่น่าเป็นห่วงคือในจำนวนนี้ต้องกลายเป็นคนพิการ 5,000 คน จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกพื้นที่ต้องช่วยกันเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตของผู้ขับขี่ยานพาหนะ หนึ่งในจังหวัดที่มีการจัดการความปลอดภัยทางถนนได้ในระดับดี คือ “ภูเก็ต” จนเป็นต้นแบบให้ 11 ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก หรือฮู-ซี (WHO South-East Asia) เดินทางมาศึกษาดูงาน ย้อนไปเมื่อราว 5 ปีก่อน จ.ภูเก็ต มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 227 ราย หรือ 62.38 คนต่อแสนประชากร เหลือเพียง 130 คน หรือ 34.76 คนต่อแสนประชากรในปี 2559 ลดลงได้เกือบครึ่ง การบาดเจ็บที่ศีรษะลดลงจาก 37.1% ในปี 2554 เหลือ 20.6% ในปี 2558 และผู้เสียชีวิตจากเมาแล้วขับลดลง 8.8% จากปี 2558 ถึง 2559 ด้วยปัจจัยความสำเร็จใน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.การบริหารจัดการอย่างเข้มแข็ง 2.แก้ไขจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และ 3.การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth