ดอยเชียงดาว

หลายคนมักเดินทางขึ้นสู่ยอดดอยหลวงเชียงดาว เพื่อรับแสงแรกในวันขึ้นปีใหม่ และยอดดอยหลวงเชียงดาวแห่งนี้คือจุดสูงสุดของดอยเชียงดาว ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวนั่นเอง ดอยเชียงดาวนั้นเป็นภูเขาหินปูนที่มีอายุระหว่าง 230-250 ล้านปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย และมีความสูง 2,195 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง นับเป็นดอยที่สูงอันดับ 3 ของประเทศรองจากดอยอินทนนท์และดอยผ้าห่มปก Read More »

กู่พระเจ้าเม็งราย

จังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้มีการบันทึกเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้น ณ อาณาจักรแห่งนี้ไว้มากมายซึ่งถือว่าเป็นยุคแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญยุคหนึ่งของประเทศไทยในประวัติศาสตร์ช่วงแรกๆเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องดินแดนการเมืองการปกครอง วัฒนธรรมรวมไปถึงผู้ปกครอง Read More »

บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์

ในสมัยก่อนกลุ่มบ้านอันงดงามเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับคณะทูตที่มาเข้าเฝ้า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชยังเมืองลพบุรี โดยพื้นที่ทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ทิศตะวันตกเป็นอาคารพักอาศัยของคณะทูต ได้แก่ ตึก 2 ชั้นหลังใหญ่ก่อด้วยอิฐ และอาคารชั้นเดียว ซุ้มประตูทางเข้าเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม ในอดีตเคยมีชาวกรีกนามว่า Constantine Phaulkon (คอนสแตนติน ฟอลคอน) Read More »

พระราชวังเดิม

พระราชวังเดิม หรือพระราชวังกรุงธนบุรี สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี พ.ศ. 2310 ตรงกับการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทย ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพเรือบริเวณ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยตำแหน่งที่ตั้งของพระราชวังแห่งนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง Read More »

เจดีย์ศรีสุริโยทัย

อยู่ในเกาะเมืองด้านทิศตะวันตก ติดกับสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 ถนนอู่ทอง พระเจดีย์แห่งนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นอนุสรณ์สถานของวีรสตรีไทยพระองค์แรก สมเด็จพระสุริโยทัยซึ่งสิ้นพระชนม์ในการทำสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าแปรและเป็นการยืนยันเกียรติแห่งสตรีไทยที่ได้รับการยกย่องจากสังคมไทยมาแต่ครั้งบรรพกาล Read More »

พิพิธภัณฑ์อัยการไทย

เราในฐานะคนไทยควรค่าอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าความใจ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายไทย โดยที่พิพิธภัณฑ์อัยการไทย ได้จัดรวบรวบความรู้เรื่องกฎหมายและประวัติความเป็นมาในอดีต ให้เราได้เข้าไปค้นคว้าหาความรู้กันแล้ว ที่นี่จัดแสดงเรื่องราววิวัฒนาการของสถาบันอัยการไทย ที่มีมาครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา และยังรวมหนังสือกฎหมายโบราณ และข้าวของเครื่องใช้ของอัยการ ที่รวบรวมจากสำนักอัยการจังหวัดต่างๆ สำนวนคดีที่เป็นประวัติศาสตร์ เช่น คดี 6 ตุลา 19, คดีเชอรี่ แอน ก็มีให้เราได้ศึกษากัน ภายในพิพิธภัณฑ์ได้เก็บรวบรวมสิ่งของมีค่าจากสำนักอัยการทั่วประเทศตั้งแต่สมัยโบราณ จัดสรรพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกคือ ส่วนพิพิธภัณฑ์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของ พระบิดาแห่งอัยการไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมีมุมนิทรรศการจำลองโต๊ะ ทำงานของอัยการสมัยโบราณและสมุดสารบบคดี รวมทั้งครุภัณฑ์และข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่อีกมากมาย ตู้จัดแสดงครุย 3 สมัย ตั้งแต่เสื้อเนติบัณฑิตรุ่นแรกปี พ.ศ.2440 จนถึงสมัยที่ 3 ปี พ.ศ.2479 ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน ห้องบรรพอัยการและห้องพระโบราณ ส่วนที่สอง คือ ส่วนห้องสมุดกฎหมายโบราณ ได้รวบรวมและจัดเก็บหนังสือกฎหมายหายากจำนวนกว่า 25,000 เล่ม โดยแยกไว้เป็นตู้ มีหนังสือกฎหมายเก่า ซึ่งได้รวบรวมไว้เฉพาะที่นี่ เช่น หนังสือสมุดคู่มือหมอกฎหมาย ส่วนที่สาม คือ ส่วนเอกสารจดหมายเหตุอัยการ รวบรวมไว้กว่า 25,000 แผ่น ตั้งแต่สมัยกรมอัยการขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมจนกระทั่งย้ายมาสังกัด กระทรวงมหาดไทย เช่น เอกสารสัญญาค้าทาส พ.ศ.2426, เอกสารโบราณประกอบด้วยกฎหมายตรา 3 ดวง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสำนวนคดีโบราณที่สำคัญอีกหลายคดี เช่น คดีแชร์แม่ชม้อย และ คดี 6 ตุลา เป็นต้น
Read More »

บึงหนองหาน (ทะเลบัวแดง)

บึงหนองหานจัดเป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกุมภวาปี มีเนื้อที่ 45 ตร.กม.หรือ 28,125 ไร่ ล้อมรอบด้วยพงหญ้าชื้นแฉะ มีเกาะใหญ่อยู่สองเกาะคือ เกาะดอนแก้วและดอนป่า ลักษณะดินมีความสมบูรณ์ปานกลางบริเวณรอบหนองหานพบดินเค็มเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ดินรอบหนองหานเพื่อการผลิตโดยประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ทำนา อีกประมาณร้อยละ 2 ของพื้นที่ ทำไร่และเลี้ยงสัตว์ในบริเณหนองหาน พบนกอย่างน้อย 74 ชนิด พบพันธ์ปลาอย่างน้อย 39 ชนิดและพบพืชน้ำอย่างน้อย 15 ชนิด หนองหานกุมภวาปีเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจท้องถิ่นมีชุมชนเก่าแก่โบราณริมหนอง
Read More »

หอวัฒนธรรมนิทัศน์

อาคารศิลปะล้านนาประยุกต์ที่ด้านหลังติดกับกว๊านพะเยามองทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติแห่งนี้ คือ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาอดีตของพะเยาได้อย่างน่ายกย่อง โดยภายในมีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องจัดแสดง 5 ห้อง แต่ละห้องแบ่งเป็นส่วน ๆ รวมทั้งหมดเป็น 13 ส่วน จัดแสดงวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าของเมืองพะเยาเอาไว้ Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

ความสำคัญของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้มีความเป็นมายาวนานและได้สั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์ไทย ยิ่งนัก เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคำนวนไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปีว่าจะมองเห็นสุริยุปราคา เต็มดวงจากอุทยานฯ แห่งนี้ และเมื่อถึงเวลา ได้เสด็จฯ มาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองพร้อมกับ นักวิทยาศาสตร์และทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ และนี่เองคือจุดเริ่มต้นของการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ Read More »

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์)

เจ้าบุรีรัตน์คือตำแหน่งสำคัญทางการปกครองอันดับสามรองจากเจ้าหลวงเชียงใหม่และเจ้าอุปราช คุ้มเจ้าบุรีรัตน์แห่งนี้จึงมีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ในด้านสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งที่นี่ถือเป็นอาคารอายุกว่า 110 ปีที่แสนจะคลาสสิกและมีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยคุ้มเจ้าบุรีรัตน์นั้นสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2432-2436 Read More »